مطالب توسط

شعر سنگ قبر مادر

شعر سنگ قبر مادر شعر سنگ قبر مادر در ۲۹ قسمت در ذیل آمده است. این شعارها با توجه به سفارش مشتریان و با توجه به بیشترین درخواست ها آمده است ۱- گر چه من دیگر نمی بینم گل روی تو را                خاطراتت را در این غمخانه مهمان میکنم گوهر یکدانه ام ای مادر خوبم بدان                         […]

شعر سنگ قبر پدر

شعر سنگ قبر پدر شعر سنگ قبر پدر در ۲۱ قسمت در ذیل آمده است. این شعارها با توجه به سفارش مشتریان و با توجه به بیشترین درخواست ها آمده است ۱ پدرم بارش باران خدا بود پدرم حاکم پیمان وفا بود پدرم جلوه ایمان و رضا بود پدرم بر سر ما مرغ هما بود […]