مطالب توسط

شعر سنگ قبر مادر

شعر سنگ قبر مادر شعر سنگ قبر مادر در 29 قسمت در ذیل آمده است. این شعارها با توجه به سفارش مشتریان و با توجه به بیشترین درخواست ها آمده است 1- گر چه من دیگر نمی بینم گل روی تو را                خاطراتت را در این غمخانه مهمان میکنم گوهر یکدانه ام ای مادر خوبم بدان                         […]

شعر سنگ قبر پدر

شعر سنگ قبر پدر شعر سنگ قبر پدر در 21 قسمت در ذیل آمده است. این شعارها با توجه به سفارش مشتریان و با توجه به بیشترین درخواست ها آمده است 1 پدرم بارش باران خدا بود پدرم حاکم پيمان وفا بود پدرم جلوه ايمان و رضا بود پدرم بر سر ما مرغ هما بود […]